Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka inwestycyjna, 1 082 m2, Jedlina-Zdrój

Grunty - działka inwestycyjna na sprzedaż, Jedlina-Zdrój

Cena: 357 060 PLN

330 PLN/m2

Hubert Murzacz
Tel.kom.: 601954844
Telefon: 717927275
domy@magnus.wroc.pl

Opis

Na sprzedaż działka INWESTYCYJNA w Jedlinie Zdrój!

*PROWIZJĘ POŚREDNICTWA POKRYWA SPRZEDAJĄCY*

Jedlina-Zdrój to piękna uzdrowiskowa miejscowość, malowniczo położona w województwie dolnośląskim, nieco na południe od Wałbrzycha, na wysokości około 500 m n.p.m. między wzgórzami Kobieli i Rzepiska w pasmach Gór Wałbrzyskich i Sowich. Przez miejscowość przepływa potok o tej samej nazwie. Od XVIII wieku Jedlina jest miejscowością uzdrowiskową, z wodami mineralnymi szczawami żelazistymi i wapniowo sodowymi.

Działka o powierzchni 1082 m2 położona jest w centrum Jedliny-Zdrój, uzbrojona w wodę, prąd, gaz i kanalizację. W pobliżu znajduję się uzdrowisko, park linowy, tor saneczkowy,piekarnia, sanatorium, plac zabaw , sklep spożywczy, bar, poczta, kościół, fryzjer, przystanek autobusowy.

W miejscowym planie zagospodarowania grunt oznaczony symbolem 7.7MW/U :

1. Przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) nieuciążliwe usługi podstawowe,

3) usługi inne niż nieuciążliwe usługi podstawowe, z wyłączeniem terenów: 7.4MW/U, 7.5MW/U, 7.6MW/U, części 7.7MW/U, położonych w granicach strefy `B` ochrony uzdrowiskowej;

4) zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

2. Przeznaczenie uzupełniające:

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

2) urządzenia towarzyszące;

3) zieleń urządzona.

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu):

a) 0 - 14 m od linii rozgraniczających drogi głównej oznaczonej symbolem KDG,

b) 0 - 5 m od linii rozgraniczających dróg zbiorczych oznaczonych symbolem KDZ,

c) 0 - 6 m od linii rozgraniczających dróg lokalnych oznaczonych symbolem KDL,

d) 0 - 13 m od linii rozgraniczających dróg dojazdowych oznaczonych symbolem KDD,

e) 0 - 4 m od linii rozgraniczających ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolem KDX,

f) 6 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW;

2) wskaźniki intensywności zabudowy:

a) maksymalny:

- dla terenu 7.7MW/U: 2,50,

- dla terenów: 7.4MW/U, 7.5MW/U, 7.6MW/U, 7.8MW/U, 7.10MW/U: 1,30,

- dla pozostałych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW/U: 0,70,

b) minimalny: 0,10,

c) dopuszcza się w zabudowie istniejącej w dniu wejścia w życie niniejszego planu miejscowego przebudowy i remonty obiektów budowlanych nie spełniających warunku określonego w lit a;

3) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją:

a) dla terenów: 7.4MW/U, 7.5MW/U, 7.6MW/U, części 7.7MW/U położonych w granicach strefy `B` ochrony uzdrowiskowej nie więcej niż 0,30,

b) dla pozostałych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW/U nie więcej niż 0,40,

c) dopuszcza się w zabudowie istniejącej w dniu wejścia w życie niniejszego planu miejscowego przebudowy i remonty obiektów budowlanych nie spełniających warunku określonego w lit a i b;

4) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

a) dla terenów: 7.4MW/U, 7.5MW/U, 7.6MW/U, części 7.7MW/U położonych w granicach strefy `B` ochrony uzdrowiskowej: 55 %,

b) dla pozostałych terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MW/U: 40 %,

c) dopuszcza się w zabudowie istniejącej w dniu wejścia w życie niniejszego planu miejscowego przebudowy i remonty obiektów budowlanych nie spełniających warunku określonego w lit a i b;

5) geometria dachów:

a) ustala się stosowanie dachów stromych o symetrycznym układzie połaci dachowych lub dachów mansardowych,

b) kąty nachylenia połaci dachowych: 30° - 45° (nie dotyczy lukarn, zadaszeń tarasów i wejść do budynków, dachów mansardowych),

c) poza granicami: strefy `B` ochrony uzdrowiskowej i strefy ochrony konserwatorskiej historycznych układów urbanistycznych dopuszcza się dachy o spadkach mniejszych niż 30°, w tym płaskie;

6) pokrycie dachów: dachówką ceramiczną, cementową, łupkiem lub innymi materiałami o fakturze dachówkopodobnej;

7) dopuszcza się pokrycie dachów o spadkach mniejszych niż 30° innymi rodzajami materiałów w tym papą, z wyłączeniem stosowania pokryć z niemalowanej blachy płaskiej, falistej lub trapezowej;

8) wysokość zabudowy:

a) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych nie może przekroczyć: 4 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 16 m,

b) wysokość garaży i budynków gospodarczych nie może przekroczyć: 2 kondygnacji nadziemnych, lecz nie więcej niż 7 m,

c) wysokość budowli: nie więcej niż 12 m;

9) dopuszcza się stosowanie w wiatach i garażach dachów jednospadowych lub płaskich; dla tych obiektów nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie spadków oraz rodzaju pokrycia, z wyłączeniem stosowania pokryć z niemalowanej blachy płaskiej, falistej lub trapezowej;

10) w istniejącej zabudowie o innych parametrach niż określone w pkt 5 - 8 dopuszcza się przebudowy i roboty budowlane zachowujące dotychczasowe wskaźniki, gabaryty, wysokość oraz parametry geometrii dachów i ich pokrycie.

4. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią Q1% i Q10% obowiązują ustalenia § 12 ust. 2.

5. W granicach stref ochronnych napowietrznych linii elektroenergetycznych obowiązują ustalenia § 14 ust. 1.


Cena gruntu wynosi 357 060 zł

Serdecznie polecam i zapraszam na prezentację.
Hubert Murzacz
tel. 601-954-844

Pośrednik odpowiedzialny zawodowo Alicja Franczyk licencja zawodowa nr 2412

MAGNUS SP. J.
ul. Krakowska 52 lok.1
50-425 Wrocław

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 52450940
Typ oferty Grunty - działka inwestycyjna
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 357 060 PLN
Cena za m2 330 PLN
Powierzchnia 1 082 m2
Miejscowość Jedlina-Zdrój
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat wałbrzyski
Gmina Jedlina-Zdrój