Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 1 186 m2, Krępice

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Krępice

Cena: 280 000 PLN

236 PLN/m2

Michał Głodek
21088
Telefon: 510 920 699
michal.glodek@novena.pl

Opis

KONTAKT : Michał ............nr 510 920 699
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 18.00

Przedmiotem sprzedaży nieruchomość gruntowa niezabudowana. Jej powierzchnia wynosi 0,1186ha. Front nieruchomości od strony wschodniej. Parcela w kształcie prostokąta o wymiarze 30m x 40m, media w granicy działki, w drodze dojazdowej gminnej ( prąd, woda, gaz ). Parcela objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza
i szeregowa;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń urządzona,
b) tereny wód, w tym cieków wodnych i rowów
melioracyjnych,
c) usługi komercyjne nieuciążliwe realizowane
jako lokale wbudowane, dobudowane i wolno
stojące, o powierzchni nie przekraczającej powierzchni zabudowy mieszkaniowej na działce,
a w przypadku realizacji wyłącznie obiektów
usługowych wolno stojących, dopuszcza się je
na maksymalnie 30% powierzchni terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe związane
z obsługą zabudowy,
e) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
f) zabudowa zagrodowa istniejąca w dniu wejścia
w życie planu;

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze
użytkowe, nie więcej niż 9 m licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu,
b) w istniejących remontowanych budynkach
przekraczających wskaźniki podane powyżej
dopuszcza się zachowanie istniejącej wysokości,
c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę
maksymalnie do 30% powierzchni nieruchomości,
d) ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej nie mniejszy niż 50% powierzchni nieruchomości,
e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności
zabudowy - 0,6,
f) na terenach znajdujących się poza strefą ochrony konserwatorskiej `B` ustala się jako obowiązujące stosowanie dachów symetrycznych:
dwuspadowych, lub naczółkowych, o kącie nachylenia połaci dachowych − powyżej 35°; dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez
wprowadzenie lukarn i okien połaciowych,
g) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu, przy czym, jeżeli
istniejące w dniu wejścia w życie planu budynki wykraczają poza ustalone linie zabudowy
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - 7 - Poz. 4951
dopuszcza się ich remonty bez możliwości rozbudowy poza ustalone linie zabudowy,
h) dopuszcza się nadbudowę istniejących w dniu
wejścia w życie planu budynków, pod warunkiem zachowania nieprzekraczalnej wysokości
kalenicy do 9 m,
i) usytuowanie budynków kalenicą równolegle
lub prostopadle do osi drogi,
j) jako pokrycie dachu ustala się dachówkę ceramiczną w kolorze ceglastym,
k) stosowanie pokrycia ścian zewnętrznych ceramicznego, tynkowego lub kamiennego; zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu `siding`.


W razie pytań proszę dzwonić od pon. do pt. od.9:00 do 18:00

Gorąco zapraszam na prezentacje.

Jeżeli nie jesteś zainteresowany tą ofertą, to w naszej bazie mamy dostępnych wiele podobnych nieruchomości.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508729240092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 280 000 PLN
Cena za m2 236 PLN
Powierzchnia 1 186 m2
Miejscowość Krępice
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat średzki
Gmina Miękinia