Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 1 013 m2, Środa Śląska

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Środa Śląska

Cena: 100 000 PLN

99 PLN/m2

Michał Głodek
21088
Telefon: 510 920 699
michal.glodek@novena.pl

Opis

KONTAKT : Michał ............nr 510 920 699
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 18.00


Przedmiotem sprzedaży nieruchomość gruntowa położona w Rakoszycach. Teren jest płaski. Dojazd do nieruchomości drogą prywatną utwardzoną, kupujący nabywa 1/5 udziałów . Parcela w kształcie prostokąta o froncie 23m i głębokości 44m. Objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, dla których ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające - usługi nieuciążliwe.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) usługi mogą zajmować nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;

2) zakaz realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych w układzie szeregowym;

3) charakter zabudowy: wolno stojąca /zwarta/ dopuszcza się zespoły budowlane zabudowy zagrodowej
o charakterystycznych dla wsi układach - otwartych lub zamkniętych;

4) zakaz lokalizacji blaszanych budynków gospodarczych i garaży;

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, określone jak na rysunku planu, odpowiednio, w odległości:

a) dla terenu 1MN:
- 5 m i 6 m od od linii rozgraniczających z drogą wewnętrzną 1KDW,
- 11 m od linii rozgraniczającej z drogą poza obszarem opracowania,
- od 6 m do 15 m od linii rozgraniczającej z drogą 1KDD,


b) dla terenów 2MN, 3MN, 4MN, 5MN - 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 1KDD oraz od linii
rozgraniczających z drogami wewnętrznymi KDW;

6) powierzchnia zabudowy - maksymalnie 25% działki budowlanej;

7) powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 60% działki budowlanej;

8) intensywność zabudowy:
a) minimalna - 0,01,
b) maksymalna - 0,5;

9) maksymalna wysokość zabudowy:
a) dla budynków:
- budynki mieszkalne - 12 m,
- budynki gospodarcze i garaże - 6 m,
b) dla budowli:
- wiaty, altany - 5 m,
- pozostałe - 12 m;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - 6 - Poz. 603

10) dopuszcza się budowę kondygnacji podziemnych;

11) dachy strome dwu lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu głównych połaci pod kątem 35°- 45°,
kryte dachówką ceramiczną lub materiałem dachówko podobnym;

12) dopuszcza się świetliki, okna połaciowe i lukarny;

13) budynki gospodarcze, budynki inwentarskie i garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe
i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego;

14) w zakresie elewacji budynków:
a) dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem - stosować kolory jasne i stonowane,
b) zakaz stosowania listew i paneli z tworzyw sztucznych typu `siding` oraz blachy, jako podstawowych
materiałów elewacyjnych;

15) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych - 1000 m2

Szczegóły

Numer oferty 4952508729040092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 100 000 PLN
Cena za m2 99 PLN
Powierzchnia 1 013 m2
Miejscowość Środa Śląska
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat średzki
Gmina Środa Śląska