Karta Oferty MLS Polska2021-08-10T11:12:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 886 m2, Gałów

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Gałów

Cena: 235 000 PLN

265 PLN/m2

Karolina Winiarska
Tel.kom.: 737403024
Telefon: 737 403 024
nieruchomosci@bernacka.pl

Opis

Polecam śliczną działkę na nowo powstającym osiedlu w Gałowie. (powiat średzki, gmina Miękinia). Działka usytuowana w bliskiej odległości lasu oraz przepięknych terenów zielonych.

Grunt o powierzchni 886 m2, kształt nieregularny. Wymiary około 30m x 30m. Media :prąd (na działce), woda. Działka ogrodzona.
Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną. Udział w drodze.

Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzona - symbol 3MN.
Link do uchwały :
file:///C:/Users/biuro/Downloads/41%20(4).pdf
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 MN ustala się:
1) teren przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
2) dopuszcza się lokalizowanie:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolno stojącej,
b) obiektów usługowych wbudowanych, dobudowanych do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub wolno stojących, pod warunkiem, że działalność usługowa nie
będzie stanowiła dla mieszkańców uciążliwości przekraczającej normy dopuszczalnej
określonej w przepisach odrębnych, a powierzchnia tych obiektów nie przekroczy
50% powierzchni zabudowy mieszkaniowej, z zastrzeżeniem wymienionym w pkt 3,
c) zabudowy usługowej, pod warunkiem, że działalność usługowa nie będzie stanowiła
dla mieszkańców uciążliwości przekraczającej normy dopuszczalnej określonej
w przepisach odrębnych, a powierzchnia tej zabudowy wynosić będzie od 30 m2
do 100 m2, z zastrzeżeniem wymienionym w pkt 3,
d) budynków gospodarczych obsługujących funkcję mieszkaniową i usługową oraz
garaży wolnostojących,
e) obiektów infrastruktury technicznej,
f) wewnętrznych dróg dojazdowych, dla których parametry podano w §3 ust. 8 pkt 1 lit.
b)
g) zieleni skwerowej,
3) wielkość powierzchni usługowych wymienionych w lit. b) i c) odnosi się do każdej wydzielonej
działki,
4) dopuszcza się zabudowę:
a) o wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym druga kondygnacja
w dachu, lecz nie wyższą niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej
krawędzi dachu,
b) dachach stromych wielospadowych o połaciach symetrycznie nachylonych pod kątem
35º - 45º, krytych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym
w kolorze ceglastym,
5) zabudowę należy sytuować z zachowaniem:
a) obowiązującej linii zabudowy wynoszącej 6 m od linii rozgraniczającej drogi
oznaczonej symbolem 2 KD 107297 - L,
b) nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących:
- 6 m od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 4 KDw,
10
- 6 m od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych, o których mowa w pkt 2 lit f),
- 15 m od linii rozgraniczającej lasu oznaczonego symbolem 2 ZL,
6) w miejscu włączenia dopuszczonych do lokalizowania wewnętrznych dróg dojazdowych do drogi
określonej liniami rozgraniczającymi, linia zabudowy, o której mowa w pkt 5 lit. a), traci moc,
7) obiekty infrastruktury technicznej dopuszcza się lokalizować pomiędzy linią rozgraniczającą
terenu a linią zabudowy, pod warunkiem dostosowania się do przepisów odrębnych dotyczących
lokalizacji obiektów budowlanych przy drogach publicznych,
8) na działkach przeznaczonych pod zabudowę:
a) mieszkaniową jednorodzinną:
- maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni każdej
wydzielonej działki,
- zachować należy min. 50% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej
wydzielonej działki,
b) mieszkaniową jednorodzinną z usługą wbudowaną, dobudowaną lub budynkiem
usługowym wolno stojącym:
- maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni każdej
wydzielonej działki,
- należy zachować min. 35% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej
wydzielonej działki,
c) usługową:
- maksymalna powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 50% powierzchni każdej
wydzielonej działki,
- należy zachować min. 35% powierzchni biologicznie czynnej w obrębie każdej
wydzielonej działki,
9) należy przewidzieć miejsca parkingowe w ilości jak określono w § 3 ust. 8 pkt 1 lit. h),
10) z uwagi na położenia terenu lub jego części w obrębie:
a) strefy `OW` ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3,
b) obszaru Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy, dla którego obowiązują przepisy
odrębne,
c) strefy uciążliwości cmentarza obowiązują ustalenia określone w § 3 ust. 2 pkt 12

Dla działki zostało również wydane pozwolenie na budowę (lipiec 2021) na budowę domu jednorodzinnego parterowego (projekt indywidualny) o powierzchni 114 m2 z ogrzewaniem pompą ciepła i wentylacja mechaniczną.

Księga wieczysta bez obciążeń, bez hipoteki .

Faktura VAT. Kupujący zwolniony z podatku PCC !

Polecam i zapraszam na prezentację. Tylko u nas w biurze !

BERNACKA BN Karolina Winiarska 737 403 024
Pełna oferta biura na bernacka.
W ramach naszej usługi zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę prawną transakcji.

Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, lecz mają jedynie charakter informacyjny. Zdjęcia i opisy użyte w tej prezentacji stanowią własność w świetle prawa autorskiego

Szczegóły

Numer oferty 14580346
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 235 000 PLN
Cena za m2 265 PLN
Powierzchnia 886 m2
Miejscowość Gałów
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat średzki
Gmina Miękinia